Dommerklubbe

Høyesterett – kommunes erstatningsansvar for rasrisiko

Høyesterett avsa 2. mars 2015 dom i sak hvor man fant at en kommune ikke hadde handlet erstatningsbetingende uaktsomt da den godkjente byggesøknader for et område, som i ettertid viste seg å ha større sannsynlighet for snøras enn regelverket tillater. Dissens.

Avgjørelse    6. mars 2015    👤Knut Davidsen   

Høyesteretts flertall la vekt på at det ble tatt hensyn til kjent rasrisiko og at hverken kommunen eller byggherren - da tillatelsene ble gitt - hadde opplysninger om skred på det aktuelle området. Videre ble det lagt vekt på at det bare dreide seg om sommerhytter og hus som ikke var til beboelse, og at det generelt var liten rasfare i kommunen. En dommer dissenterte og mente at kommunen ikke hadde oppfylt sine plikter etter plan- og bygningsloven. Les dommen her.