Dommerklubbe

Høyesterett – krav om erstatning for mislykket ombygging

Høyesterett avsa 5. mars 2015 dom i sak som gjaldt krav om erstatning for tap i forbindelse med en fullstendig, men helt mislykket, ombygging av en eldre bygning til åtte leiligheter organisert som et borettslag. Dissens.

Avgjørelse    9. mars 2015    👤Knut Davidsen   

Høyesteretts flertall, tre dommere, fastslo at et foretak, som overfor de kommunale bygningsmyndighetene har påtatt seg rollene som ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende, kunne bli erstatningsansvarlig for kjøpers tap. Dette som følge av at det ansvarlige foretaket ikke på en tilfredsstillende måte skjøttet ansvaret slik plan- og bygningslovene forutsatte, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. Mindretallet, to dommere, mente at den ansvarliges brudd på sine offentligrettslige plikter overfor de kommunale bygningsmyndigheter ikke kunne danne grunnlag for slikt erstatningsansvar. Les dommen her.