Dommerklubbe

Høyesterett – krav på status som flyktning

Høyesterett avsa 17. mars 2017 dom i sak hvor en asylsøker ikke fikk medhold i at han hadde krav på status som flyktning.

Avgjørelse    21. mars 2017    👤Knut Davidsen   

Saken, HR-2017-569-A, gjaldt en mann fra Etiopia som mente at han hadde krav på status som flyktning etter utlendingsloven § 28. Bakgrunnen for asylsøknaden var at mannen hadde vært aktiv i Norge i et politisk parti som var forbudt i Etiopia, og at han fryktet forfølgelse i hjemlandet på grunn av dette. Søknaden ble avslått fordi utlendingsmyndighetene mente at hovedformålet med den politiske aktiviteten i Norge var å oppnå asylstatus her, jf. utlendingsloven § 28 fjerde ledd. Han var imidlertid gitt midlertidig oppholdstillatelse og vern mot retur. Spørsmålet for Høyesterett var om utlendingslovens regler - som ga adgang til å nekte flyktningstatus i slike tilfeller - var i strid med flyktningkonvensjonen artikkel 1. Høyesterett konkluderte med at bestemmelsen ikke var folkerettsstridig.