Dommerklubbe

Høyesterett – opphavsrett, personvern

Høyesterett avsa 26. april 2017 kjennelse i en sak hvor rettighetshaveren til en film begjærte å få utlevert identiteten bak IP-adresser.

Avgjørelse    2. mai 2017    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken  HR-2017-833-A var at rettighetshaveren til en film avdekket at åtte brukere hadde krenket opphavsretten ved å skaffe seg tilgang til filmen ved bruk av såkalt BitTorrent-teknologi. Ved behandlingen av saken i lagmannsretten tok retten ikke til følge rettighetshaverens begjæring om å få utlevert identiteten til de åtte abonnentene. Høyesterett fant at det ikke var uttrykk for feil lovforståelse når lagmannsretten la vekt på at det ikke var ført bevis for at krenkelsen var av «et visst omfang». Det ga etter Høyesteretts syn heller ikke grunnlag for opphevelse at lagmannsretten ikke uttrykkelig hadde drøftet hensynet til abonnentenes personvern. Kjennelsen gir veiledning for forståelsen av åndsverkloven § 56b.