Høyesterett – pressens kildevern

Høyesterett avsa 18. oktober 2013 kjennelse HR-2013-2170-A om hvorvidt en journalist som hadde mottatt tilbud om politidokumenter i 22. juli-saken kunne nekte å oppgi kilden til Spesialenheten for politisaker.

Avgjørelse    5. november 2013    👤Beate Kronen

Høyesterett avsa 18. oktober 2013 kjennelse HR-2013-2170-A om hvorvidt en journalist som hadde mottatt tilbud om politidokumenter i 22. juli-saken kunne nekte å oppgi kilden til Spesialenheten for politisaker.

En journalist i NRK Brennpunkt var blitt tilbudt å kjøpe politidokumenter knyttet til 22. juli-saken. Redaktøren takket nei til tilbudet og brukte således ikke materialet, men tilbudet ble omtalt i en avis senere. Redaktøren nektet å oppgi til politiet hvem kilden var og hva dokumentene inneholdt, jf. straffeprosessloven § 125 første ledd jf. femte ledd.

Høyesterett kom til at straffeprosessloven § 125 tredje ledd andre punktum ikke kom til anvendelse. Journalisten hadde nektet å fortelle hva politidokumentene angivelig skulle inneholde, og det var ikke sannsynliggjort at lovens krav om at kilden hadde avdekket forhold som det var av samfunnsmessig betydning å få gjort kjent var tilfredsstilt.

Saken måtte løses etter straffeprosessloven § 125 tredje ledd første punktum sammenholdt med Menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10 om ytringsfrihet. Høyesterett fant det klart at «vektige samfunnsinteresser» tilsa at politiet burde få vite identiteten til kilden. Korrupsjon begått av en ansatt i politiet måtte anses som en meget alvorlig og samfunnsskadelig handling. Også vilkåret om at identifikasjon av kilden er «av vesentlig betydning for sakens oppklaring» var oppfylt. Imidlertid måtte det også vektlegges at journalisten hadde avslått tilbudet. Det heller ikke var sikkert at informasjon om kilden, som var en mellommann, ville føre politiet til en oppklaring. En avveining mellom det vern EMK artikkel 10 gir og forbrytelsens alvorlighet, tilsa heller ikke at journalisten kunne pålegges å oppgi kilden. Høyesterett viste til rettspraksis fra EMD og til Appendix to Recommendation No. R (2000) 7 «Principles concerning the right of journalists not to disclose their sources of information» fra Europarådets Ministerkomité

Politiets begjæring om å få vite hvem som var journalistens kilde ble ikke tatt til følge.