Dommerklubbe

Høyesterett – promillekjøring med tohjuling

Høyesterett kom i dom av 31. oktober 2016 til at et tohjulet selvbalanserende kjøretøy måtte anses som «motorvogn» .

Avgjørelse    1. november 2016    👤Beate Kronen

Høyesterett kom i dom HR-2016-2228-A til at en Segway måtte anses som «motorvogn», og at promillekjøring med en slik rammes av  vegtrafikkloven § 22.

Høyesterett sa seg enig med lagmannsretten i at man ved straffeutmålingen kunne ta hensyn til særtrekkene ved kjøring med tohjulet selvbalanserende kjøretøy, og at det i dette tilfellet syntes nærliggende å fastsette straffen basert på alminnelige straffutmålingsprinsipper heller enn å ta utgangspunkt i den normering som er gjort i vegtrafikkloven § 31.

Det ble ikke tatt stilling til om løsningen vil bli den samme for andre kjøretøytyper der faremomentene er av en annen karakter.