Dommerklubbe

Høyesterett – spørsmål om Arbeidsrettens kompetanse

Høyesterett slo 20. april 2017 fast at Arbeidsretten har kompetanse til å kjenne en oppsigelse ugyldig på tariffrettslig grunnlag i forbindelse med nedbemanning.

Avgjørelse    26. april 2017    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for dommen, HR-2017-777-A, var at Arbeidsretten i en dom slo fast at i forbindelse med en nedbemmaning hadde utvalgskretsen, som dannet grunnlaget for oppsigelser etter ansiennitetsprinsippet, vært for snever, og fant at oppsigelsene var tariffstridige og ugyldige. NHO gjorde gjeldende at Arbeidsretten ikke hadde kompetanse til å kjenne oppsigelser ugyldige og anket til Høyesterett, som forkastet anken. Dommen avklarer spørsmål omkring Arbeidsrettens kompetanse.