Dommerklubbe

Høyesterett – vedlikeholdsbegrepet i skatteloven

Høyesterett avsa 25. august 2016 dom om gyldigheten av Skatteklagenemndas vedtak. Spørsmålet var i hvilken utstrekning utgiftene til en omfattende renovering av et nærings- og boligbygg i selskapets eie kunne trekkes fra som vedlikeholdskostnader etter skatteloven § 6-11.

Avgjørelse    29. august 2016    👤Lovdata

Saken gjaldt gyldigheten av Skatteklagenemndas vedtak 26. juli 2013 om ligningen for Norrøna Eiendom AS i 2008. 

Eiendomsselskapet hadde foretatt omfattende renovering av et kombinert bolig- og forretningsbygg i Trondheim sentrum, og krevde fradrag for kostnadene etter skatteloven § 6-11 om vedlikeholdskostnader. Ligningsmyndighetene foretok en skjønnsmessig reduksjon. Hovedspørsmålet i saken var om retten til fradrag for såkalt "tenkt vedlikehold" i tilfeller der et vedlikeholdsbehov ivaretas gjennom endringsarbeider, bare gjelder i den utstrekning den aktuelle delens funksjonelle egenskaper opprettholdes. Høyesterett svarte bekreftende på dette.

Dommen bidrar til ytterligere klargjøring av den skatterettslige grensen mellom fradragsberettigede vedlikeholdskostnader og aktiveringspliktige påkostninger.

Høyesterett forkastet skattyters anke over lagmannsrettens dom, hvor den angrepne ligningen var opprettholdt.

Les dommen her: HR-2016-1801-A