Høyesterett drøfter konstituerte dommeres habilitet

Høyesterett har 1. september 2011 avsagt dom HR-2011-1646-A hvor konstituerte dommeres habilitet drøftes. Saken gjaldt om  lagmannsretten hadde vært lovlig sammensatt i et tilfelle der en konstituert dommer hadde deltatt i ankebehandlingen av en dom avsagt av den tingretten hvor vedkommende dommer var fast ansatt.

Avgjørelse    7. september 2011    👤Lovdata

Høyesterett har 1. september 2011 avsagt dom HR-2011-1646-A hvor konstituerte dommeres habilitet drøftes. Saken gjaldt om  lagmannsretten hadde vært lovlig sammensatt i et tilfelle der en konstituert dommer hadde deltatt i ankebehandlingen av en dom avsagt av den tingretten hvor vedkommende dommer var fast ansatt.

Domstolloven § 10 annet ledd siste punktum, som forbyr tilkalling av dommere fra den tingrett som har behandlet saken i første instans, får etter sin ordlyd ikke direkte anvendelse på konstituerte dommere. Høyesteretts flertall fant imidlertid at de hensyn som bærer denne bestemmelse, også kan ha relevans ved vurderingen av om en konstituert dommer vil være inhabil etter de alminnelige habilitetsregler i domstollovens § 108. Høyesterett viste til at spørsmålet om en dommer er habil, må avgjøres konkret. Det er viktig at konstituerte dommere kan fremtre med den samme uavhengighet som fast utnevnte embetsdommere. Høyesterett viste til den økte vekt på hvordan dommeres habilitet fremstår utad. Et flertall på tre dommere kom til at konstituerte dommere fra tingrettene er inhabile som dommere i lagmannsretten ved overprøving av saker som ble behandlet ved tingretten da vedkommende tjenestegjorde som dommer der.