Hvordan finne ut når en lov sist ble endret – og hva endringen gikk ut på?

Alle gjeldende lover finnes tilgjengelige på Lovdatas nettsted, og det er flere måter å komme frem til en bestemt lov på. Du kan starte med å kikke på Lover under Ressurser i venstre marg og kommer da inn på en side med ulike fremfinning sfunksjoner.

Søketips    12. februar 2007    👤Lovdata   

Alle gjeldende lover finnes tilgjengelige på Lovdatas nettsted, og det er flere måter å komme frem til en bestemt lov på. Du kan starte med å kikke på Lover under Ressurser i venstre marg og kommer da inn på en side med ulike fremfinning sfunksjoner.

Klikk på Alfabetisk register på grunnlag av tittel  og deretter på den bokstaven lovtittelen begynner med. Du hopper så direkte til alle lovene som begynner på denne bokstaven og kan klikke på ønsket lov.

Øverst i loven finner du en del faste, formelle opplysninger i egne felt.  I feltet Sist-endret finner du sanksjonsdatoen for den siste lovendringen -  samt datoen  for endringens ikrafttredelsestidspunkt – hvis den da ikke trådte i kraft straks.

Hvis du ønsker å se hva endringen gikk ut på, klikker du på selve sanksjonsdatoen.  Du kommer da til endringsloven – slik den ble kunngjort i Norsk Lovtidend.  Her kan du se hvilke av lovens paragrafer som ble endret – og hva endringene gikk ut på.  En endringslov vil ofte endre flere lover.

Fra det tidspunktet en endring har trådt i kraft (er gjeldende), innarbeides endringen i selve loven.  Det som ikke lenger gjelder, tas bort – og de nye bestemmelsene legges inn.  I fotnote 0 – rett under lovparagrafen – finner du informasjon om endringer som har skjedd med paragrafen.  Du får her tilgang til paragrafens historikk.