Spørreundersøkelse

Hvordan forstås lovene?

Hvordan forstås lovene og hvordan virker de i praksis? Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse på Lovdatas åpne sider og i Lovdata Pro.

Nyhet    9. februar 2015    👤Odd Storm-Paulsen

Forståelig lovverk er avgjørende for rettsikkerheten for den enkelte og i samfunnet. Det er derfor viktig at alle får korrekt og klar informasjon om rettigheter, plikter og muligheter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tatt initiativ til - og finansierer en kartlegging av hvordan regelverket på noen utvalgte områder forstås.   Lovene som undersøkes, er opplæringslova, arvelova, personellovene i forsvaret og adopsjonsloven.

Kartleggingen gjennomføres av analyseselskapet Oxford Research i samarbeid med Sylfest Lomheim. Spørreundersøkelsen på Lovdatas nettsider er en av flere aktiviteter i denne kartleggingen. Undersøkelsen angår både dem som regelverket retter seg mot og dem som benytter regelverket i sitt arbeid.

Tanken er at informasjon i kartleggingsfasen skal gi innspill som kan komme til nytte ved revisjon av lovene, og at man senere gjør tilsvarende undersøkelser på de reviderte lovene.

Prosjektet «Klart språk i staten» som har pågått siden 2008, skal bidra til at skriftlig kommunikasjon blir enklere og mer tilpasset brukerne. Delprosjektet «Klart lovspråk» er et samarbeid mellom flere departementer og Språkrådet. Regjeringens mål med «Klart lovspråk» er å skape en lettere hverdag for folk flest ved å forenkle lovverket.