Hvordan kunngjøres regelverk i Norge?

Den offisielle kunngjøringen av regelverk i Norge skjer elektronisk på Lovdatas nettsted i publikasjonen Norsk Lovtidend. I tillegg til selve teksten finner du blant annet informasjon om når den nye loven eller forskriften skal begynne å gjelde – ikrafttredelssestidspunktet. I kunngjøringer av lover vil det istedenfor en dato av og til stå ”Kongen bestemmer” eller ”Kongen fastset”. Det vil da senere komme en ny kunngjøring med dato for ikrafttredelse av loven. Det er heller ikke uvanlig at ulike deler av en lovtekst trer i kraft på forskjellige tidspunkter. Da vil du finne flere ikrafttredelsesdatoer, men det vil gå frem av kunngjøringen hvilke deler av loven som trer i kraft på de ulike datoene.

Søketips    11. august 2009    👤Lovdata

Den offisielle kunngjøringen av regelverk i Norge skjer elektronisk på Lovdatas nettsted i publikasjonen Norsk Lovtidend. I tillegg til selve teksten finner du blant annet informasjon om når den nye loven eller forskriften skal begynne å gjelde – ikrafttredelssestidspunktet. I kunngjøringer av lover vil det istedenfor en dato av og til stå ”Kongen bestemmer” eller ”Kongen fastset”. Det vil da senere komme en ny kunngjøring med dato for ikrafttredelse av loven. Det er heller ikke uvanlig at ulike deler av en lovtekst trer i kraft på forskjellige tidspunkter. Da vil du finne flere ikrafttredelsesdatoer, men det vil gå frem av kunngjøringen hvilke deler av loven som trer i kraft på de ulike datoene.

De fleste kunngjøringer av nytt regelverk gjelder i virkeligheten endringer i eksisterende lover og forskrifter.  Når tidspunktet for ikrafttredelsen har kommet, innarbeider vi endringen i selve loven – vi konsoliderer loven. Disse konsoliderte lovene finner du i basen med gjeldende lover. Tilsvarende finner du konsoliderte forskriftstekster i databasen med gjeldende forskrifter. Konsolideringen av regelverket består i at den teksten som ikke lenger skal gjelde tas vekk og erstattes med den nye, gjeldende teksten – en form for klipp og lim. 

En ny lov eller lovendring kan altså bli kunngjort i Norsk Lovtidend før den skal starte å gjelde. Vi legger den da også inn i basen med gjeldende lover som et eget dokument – adskilt fra den gjeldende loven.  Når datoen for ikrafttredelse av en lovendring har kommet, tar vi endringskunngjøringen bort fra basen med gjeldende lover – i og med at vi innarbeider endringen i loven. Kunngjøringen blir imidlertid fortsatt liggende i Norsk Lovtidend. Tilsvarende fremgangsmåte følges for forskriftene.