Hvordan lenker jeg til dokumenter på Lovdata?

Lenk gjerne til lover og forskrifter på Lovdatas nettsted. Da vil du alltid ha oppdaterte versjoner av lovene og forskriftene tilgjengelige. Du kan også lenke til rettsavgjørelser og andre dokumenter. Det forutsettes at du følger betingelsene i brukeravtalen.   Her følger noen tips for å unngå lenkeråte.

Søketips    15. mai 2009    👤Lovdata   

Lenk gjerne til lover og forskrifter på Lovdatas nettsted. Da vil du alltid ha oppdaterte versjoner av lovene og forskriftene tilgjengelige. Du kan også lenke til rettsavgjørelser og andre dokumenter. Det forutsettes at du følger betingelsene i brukeravtalen.   Her følger noen tips for å unngå lenkeråte.

Lenking til rettsavgjørelser

Rettsavgjørelser fra Høyesterett og lagmannsrettene blir kun liggende på Lovdatas åpne sider i ca. 4 – 5 måneder. Lenker til disse dokumentene vil derfor kun fungere i denne tidsperioden.

Lenking til ajourførte lover og forskrifter

Følg de rådene vi gir for lenking   Da vil lenker til lovkapitler fungere selv om kapittelstrukturen endres, og lenker til forskriftene vil også virke  – selv om for eksempel navnet på ansvarlig departement endres. Lenker til lover og forskrifter som oppheves, vil naturlig nok ikke lenger fungere.

Lenking til endringslover og endringsforskrifter

Kunngjorte endringslover og endringsforskrifter som ennå ikke har trådt i kraft, ligger tilgjengelige i databasene med ajourførte lover og forskrifter – inntil de trer i kraft. Da innarbeides endringene i selve lovene og forskriftene – og endringslovene og endringsforskriftene forsvinner som egne dokumenter. Lenk derfor alltid til endringslovene og endringsforskriftene i databasen med kunngjøringer fra Norsk Lovtidend. I denne basen er dokumentene statiske – slik at lenkene til dem alltid vil fungere.