Grunnloven

Hvorfor er noen lover og forskrifter på nynorsk?

Det er Stortinget som vedtar lovene i Norge, og de vedtas enten på bokmål eller på nynorsk. På Stortinget er det den aktuelle stortingskomiteen som avgjør hvilken målform som skal brukes. Forskrifter gitt med hjemmel i en nynorsk lov fastsettes som regel på nynorsk. 

Artikkel    3. oktober 2014    👤Knut Davidsen   

Bokmål og nynorsk er likestilte målformer i Norge – noe som følger av målbrukslova.  Vanligvis vedtas lovene enten på bokmål eller på nynorsk, den eneste loven som er vedtatt på begge målformene er Grunnloven. Stortinget vedtok 6. mai 2014 vedtak om endringer i Grunnlovens språk, dette innebar at begge versjonene av loven ble likestilt. Vedtaket ble kunngjort i Norsk Lovtidend 9. mai 2014 nr. 613. Her kan du se Grunnloven på bokmål og på nynorsk slik loven lyder etter Stortingets vedtak 13. og 27. mai 2014. Vedtaket 13. mai 2014 om endringer i Grunnloven ble kunngjort 14. mai 2014 nr. 628 og vedtaket 27. mai 2014 om redigert versjon av Grunnloven kapittel E. og F. som følge av vedtatte grunnlovsforslag om menneskerettigheter ble kunngjort 20. juni 2014 nr. 778.

Den første loven som ble vedtatt på nynorsk var log 29. juni 1894 um sams normaltid fyr kongeriget Norig, som fra 1. januar 2008 ble opphevet ved lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid. Pr. 25. september 2014 er det 108 lover av 724 gjeldende lover som er på nynorsk. 

Eksempler på nynorske lover er: veglova, arvelova, odelslova, barnelova, avhendingslova, tomtefestelova og burettslagslova

I disse lovene kan det finnes noen ord som er ganske forskjellige fra tilsvarende bokmålsord. Eksempler på slike ord er:

 • atterhald = forbehold
 • avskil = avskjed
 • fostringstilskot = barnebidrag
 • føresegn = regel
 • heimel = hjemmel
 • løyve = tillatelse
 • naudsynt = nødvendig
 • rådvelde = råderett
 • skadebot = erstatning
 • tilhøva = forholdene
 • tilsett = ansatt
 • uturvande = unødvendig
 • vågnad = risiko
 • yting = ytelse

Språkrådets nettsted kan du foreta søk med nynorske ord i en nynorskordbok, der betydningen av ordene blir kort forklart på nynorsk.