Ikrafttredelse av endringer til utlendingsloven

Lov 10. juni 2005 nr. 50 om endringer i utlendingsloven m.m. (styringsforhold på utlendingsfeltet), trer i kraft 9. september 2005. Se utlendingsloven med endringene her.

Lovtidend    9. september 2005    👤Knut Davidsen

Endringene i utlendingsloven gjennomfører en adgang for Kommunal- og regionaldepartementet til å gi generelle instrukser til Utlendingsdirektoratet (UDI), adgang for departementet til å bringe UDIs positive vedtak (vedtak til gunst for søkeren) inn for Utlendingsnemnda (UNE) til vurdering, og adgang for departementet til å bringe spørsmålet om gyldigheten av UNEs positive vedtak inn for domstolsprøving. Endringene innebærer også at Kongen i statsråd skal være klageorgan i saker som vedrører hensyn til rikets sikkerhet og utenrikspolitiske saker. Videre innebærer endringene at det opprettes en stornemnd som en alternativ behandlingsform i UNE. Utlendinger skal ved behandling av sin sak i følge endringene innvilges fritt rettsråd uten behovsprøving der departementet bringer UDIs positive vedtak inn for UNE, og fri sakførsel uten behovsprøving der departementet bringer UNEs positive vedtak inn for domstolsprøving.