Ikrafttredelse av lov

Lov 30. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) trer i kraft 18. august 2006.

Lovtidend    18. august 2006    👤Knut Davidsen   

Loven regulerer selskapsformen europeiske samvirkeforetak, som er ny i norsk rett. Et viktig kjennetegn ved selskapsformen er at foretaket kan flytte hovedsetet til en annen EØS-stat uten å måtte gå veien om oppløsning og nystiftelse i den nye staten.

Loven gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) i norsk rett. SCE-forordningen faller inn under EØS-avtalen artikkel 77 som gjelder selskapsretten. Forordningen skal som sådan gjøres til en del av norsk rett, jf. EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a.
SCE-forordningen har store likhetstrekk med rådsforordning (EF) nr. 2157/2001 av 8. oktober 2001 om vedtektene for det europeiske selskap (SE). SE-forordningen er gjennomført i norsk rett ved SE-loven 1. april 2005 nr. 14, SCE-forordningen gjennomføres på tilsvarende måte.