Ikrafttredelse av lovendringer 1. september 2005

1. september ble resten av lov 4. mars 2005 nr. 11 om endringer i verdipapirhandelloven og enkelte andre lover (gjennomføring av markedsmisbruksdirektivet mv.) med unntak av den nye § 8-13 og lov 17. juni 2005 nr. 80 om endringar i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer satt i kraft.

Lovtidend    5. september 2005    👤Knut Davidsen   

Endringene i verdipapirhandelloven gjennomfører EØS-regler som svarer til direktiv 2003/6/EF om markedsmisbruk og dets utfyllende rettsakter og i tillegg settes endringene i børsloven og straffeloven i kraft. Endringene i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer innebærer bl.a. at Eksportutvalget for fisk blir aksjeselskap.