Ikrafttredelse av lovendringer om kombinerte pensjonsordninger

Lov av 7. juni 2002 nr. 17 om endringer i lov om foretakspensjon, innskuddspensjonsloven og enkelte andre lover (kombinerte pensjonsordninger mv.) del I, del II og del III skal tre i kraft 1. desember 2003, se kunngjøring her.

Lovtidend    4. november 2003    👤Knut Davidsen

Dette ble fastsatt av Finansdepartementet 3. november 2003. Departementet hadde fått delegert Kongens myndighet til å fastsette ikrafttredelse i kongelig resolusjon av 7. juni 2002 nr. 528.

Lovendringene innebærer at det åpnes for kombinerte pensjonsordninger. Les forarbeidene til lovendringene her.