Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ikrafttredelse av lover 1. august 2014

To endringslover trer i kraft 1. august 2014, lov om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven og lov om endringer i universitets- og høyskoleloven.

Lovtidend    1. august 2014    👤Knut Davidsen   

Lov 20. juni 2014 nr. 54 om endringer i opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven (leksehjelp m.m.) innebærer blant annet endring av ordningen med leksehjelp, innfører rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom som er over opplæringspliktig alder, men under 18 år, og søker om oppholdstillatelse, opphever plikten til å gi gratis frukt og grønnsaker, innfører rett til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, lovfester fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring i fengsel og innfører krav om politiattest ved tilsetting i folkehøyskole. Les forarbeidene her og de ajourførte lovene: Opplæringslova, privatskolelova og folkehøyskoleloven.

Lov 20. juni 2014 nr. 55 om endringer i universitets- og høyskoleloven (endringen i § 4-9 trer i kraft 1. januar 2015) innebærer blant annet endringer i bestemmelsene om godkjenning og godskriving. Vedtak om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning som gir en korrekt angivelse av utdanningens nivå og omfang i henhold til lov, forskrift og gjeldende internasjonale konvensjoner kan ikke overprøves av NOKUTs klagenemnd. Klageinstansen vil fortsatt kunne vurdere om det foreligger saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og brudd på forvaltningsrettslige prinsipper. I tillegg får studentene rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel, dette er i overensstemmelse med arbeidsmiljølovens bestemmelser om permisjon ved fødsel og gjelder for både mor, far, medmor og adoptivforeldre. Ved fusk er det nye regler, dette gjelder bokkontrollen før eksamen og det lovfestes en adgang til å reagere på medvirkning til fusk. Det opprettes også en database som skal inneholde informasjon om utestengingsvedtak (RUST-databasen). Les forarbeidene her og den ajourførte univeristets- og høyskoleloven her.