Ikrafttredelse av lover 1. januar 2003 - del. 2

Lovdata vil frem mot årsskiftet vise oversikter over lover som settes i kraft 1. januar 2003. Listen som legges ut i dag inneholder lover sanksjonert i statsråd 20. desember 2002 og lover som er sanksjonert tidligere, men vedtatt satt i kraft i dag.

Lovtidend    20. desember 2002    👤Knut Davidsen   

Se også nyhet fra 18. desember 2002. Vi må ta forbehold om at alle ikrafttredelser muligens ikke er med, da Lovtidendredaksjonen ikke har mottatt kunngjøringer fra ansvarlige departementer. Les mer.

Ikrafttredelse av lover fra tidligere statsråd:

 1. Lov 15. juni 2001 nr. 53 - pasientskadeloven.
 2. Lov 21. juni 2002 nr. 45 - yrkestransportlova.

Lover fra 20. desember 2002:

 1. Lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak m.v
 2. Lov 20. desember 2002 nr. 89 om endring i lov 14. august 1918 nr. 1 om forandring av rikets inddelingsnavn (innføring av tospråklig navn på Finnmark fylke, norsk og samisk).
 3. Lov 20. desember 2002 nr. om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (dagpenger under arbeidsløshet)
 4. Lov 20. dessember 2002 nr. 91 om endring i lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd.
 5. Lov 20. desember 2002 nr. 93 om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.
 6. Lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift.
 7. Lov 20. desember 2002 nr. 95 om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane. (fra 20. desember 2002).
 8. Lov 20. desember 2002 nr. 96 om endring i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.
 9. Lov 20. desember 2002 nr. om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) (fra 20. desember 2002).
 10. Lov 20. desember 2002 nr. 97 om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter.11. Lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). (Fra 20. desember - se lovens kap. VI).
 11. Lov 20. desember 2002 nr. 100 om endringer i folketrygdloven (egenandelstak 2)
 12. Lov 20. desember 2002 nr. 101 om endringer i legemiddelloven og apotekloven.unntatt legemiddelloven § 6 annet ledd trer i senere).
 13. Lov 20. desember 2002 nr. 102 om endring i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. (pasientskadeloven)
 14. Lov 20. desember 2002 nr. 103 om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
 15. Lov 20. desember 2002 nr. 104 om endringar i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
 16. Lov 20. desember 2002 nr. 105 om endring i passloven (økt passgebyr).
 17. Lov 20. desember 2002 nr. 106 om endringar i inkassolova.
 18. Lov 20. desember 2002 nr. 108 om endring i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. (Gjelder fra 20. desember 2002).
 19. Lov 20. desember 2002 nr. 109 om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund på den ene siden og Servicebedriftenes Landsforening på den andre siden i forbindelse med tariffrevisjonen 2002. (Gjelder fra 20. desember 2002).
 20. Lov 20. desember 2002 nr. 110 om endringar i lov om elektronisk signatur.
 21. Lov 20. desember 2002 nr. 111 om endringer i folketrygdloven og trygderettsloven.