Ikrafttredelse av lover 1. juli 2004

Fra 1. juli 2004 ble en del lover og lovendringer satt i kraft, bl. a. lov om Riksrevisjonen og lov om finansiell sikkerhetsstillelse.

Lovtidend    1. juli 2004    👤Knut Davidsen   

 1. Lov 5. januar 2001 nr. 1 om vaktvirksomhet. § 12, § 13 og § 14 annet ledd for private aktører. For ervervsmessig vaktvirksomhet som drives av forvaltningsorgan, jf. loven §1, gjelder loven fra 1 jan 2005.
 2. Lov 11. april 2004 nr. 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
 3. Lov 12. desember 2003 nr. 113 om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon) endrer i tillegg til kommuneloven Svalbardloven, vergemålsloven, skattebetalingsloven og valgloven.
 4. Lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse. Loven endrer og tvangsfullbyrdelsesloven og banksikringsloven.
 5. Lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen. Loven endrer fra samme dato også Vinmonopolloven, lov om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere m.v., tjenestemannsloven, sentralbankloven, statsforetaksloven, studentsamskipnadsloven, lov om Statens investeringsfond for u-land, aksjeloven, allmennaksjeloven, helseforetaksloven og lov om Innovasjon Norge.
 6. Lov 7. mai 2004 nr. 22 om endringar i genteknologiloven (kloning av dyr).
 7. Lov 7. mai 2004 nr. 24 om endringer i plan- og bygningsloven (klage og innsigelse).
 8. Midlertidig lov 18. juni 2004 nr. 39 om fortrinnsrett og ventelønn for arbeidstakere i Statens kartverk som går over til privat aktør.
 9. Lov 18. juni 2004 nr. 41 om endringer i folketrygdloven (regler om sykmelding mv.) - endringen gjelder for nye tilfeller.
 10. Lov 25. juni 2004 nr. 42 om endringar i skatte- og avgiftslovgivningen - for endringen i merverdiavgiftsloven.
 11. Lov 25. juni 2004 nr. 43 om endringer i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag mv. (gjennomføring av forordning (EF) 2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene i euro (euroforordningen) m.m.) Endrer og sparebank- og forretningsbankloven.
 12. Lov 25. juni 2004 nr. 44 om endringer i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner.
 13. Lov 25. juni 2004 nr. 49 om endringer i tvistemålsloven (bevisopptak utenfor rettssak)
 14. Lov 25. juni 2004 nr. 51 om endringar i lov 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og finansavtalelova m.m. Endrer også inkassovirksomhetsloven og forsikringsavtalelova.
 15. Lov 25. juni 2004 nr. 54 om endringer i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. Øker rettsgebyret til 845 kr.
 16. Lov 25. juni 2004 nr. 55 om endring i passloven (økt passgebyr). Øker passprisen til 1,17 rettsgebyr, se nr. 15.