Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ikrafttredelse av lover 1. september 2014

To endringslover trer i kraft 1. september 2014, del III i lov om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven og en endringslov til utlendingsloven. 

Lovtidend    1. september 2014    👤Knut Davidsen   

·          I lov 14. desember 2014 nr. 84 om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven er det endringen i  foretakspensjonsloven som trer i kraft 1. september 2014, endringen åpner for at fripoliseinnehaveren kan velge å forvalte sin fripolise med investeringsvalg.   Les forarbeidene for hele endringsloven her .

·          Lov 15. august 2014 nr. 57 om endringar i utlendingsloven (politiattest ved tilsetjing i mottak) endrar § 97 i utlendingslova, endringa gjeld krava til barneomsorgsattest for tilsette og andre som har oppgåver knytt til mindreårige i mottak. Les forarbeida her .