Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ikrafttredelser 1. september 2015

1. september 2015 ble endringer i arveloven og endringer i konvensjon mellem Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige om dødsboskifte satt i kraft. 

Lovtidend    1. september 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. vert endra i §§ 46 og 47 med lov 12. mai 2015 nr. 28 om endringar i arvelova (avvikling av arveretten for staten til fordel for frivillig verksemd). Endringa  inneber at arven etter ein avdød som ikkje let etter seg ektemake, sambuar med rett til arv eller slektningar som arvar han eller henne etter lova, og som heller ikkje har oppretta testament, skal fordelast til frivillig verksemd til fordel for barn og unge.

Konvensjon 19. november 1934 mellem Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om arv og dødsboskifte er endret ved kunngjøring fra Justis- og beredskapsdepartementet 28. august 2015 nr. 998 av overenskomst 1. juni 2012. Overenskomsten er ratifisert for Norges vedkommende ved kgl.res. 29. mai 2015.