Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ikrafttredelser 2. oktober 2015

2. oktober 2015 trer endringer i straffeprosessloven om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner og forskrift om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør) i kraft.

Lovtidend    2. oktober 2015    👤Knut Davidsen   

Lov 4. september 2015 nr. 87 om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) gir regler for hvordan barn, psykisk utviklingshemmede og andre med lignende funksjonsnedsettelse skal avhøres når de er fornærmet eller annet vitne i straffesaker. Lovendringene skal styrke barns og særlig sårbare voksnes rettssikkerhet og gi disse et langt bedre vern mot vold og seksuelle overgrep, uten at siktedes rettssikkerhet svekkes. Les forarbeidene her.

Forskrift 24. september 2015 nr. 1098 om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør) er hjemlet i de nye § 239 a og § 239 f i straffeprosessloven, se omtalen av lovendringen til straffeprosessloven.