Ikrafttredelser av lover 1. januar 2003

Lovdata vil frem mot årsskiftet vise en oversikt over lover som settes i kraft 1. januar 2003. Listen som legges ut i dag inneholder lover sanksjonert til og med statsråd 13. desember 2002. Ny liste vil bli lagt ut etter statsråd 20. desember 2002.

Lovtidend    18. desember 2002    👤Knut Davidsen   

Alle lovendringer vil bli innarbeidet i de lover som endres og vil være klar i Lovdatas baser 1. januar 2003.

Ikrafttredelse av lover fra tidligere år:

Lov 15. juni 2001 nr. 91 om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv trer i kraft 1. januar 2003.

Lover fra 2002:

 1. Lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd (barnetrygdloven). Hele loven trer i kraft.

 2. Lov 12. april 2002 nr. 10 om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
  Gjelder § 13-4.

 3. Lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven). Hele loven trer i kraft.

 4. Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Gjelder opphevelsen av vegtrafikkloven § 18.

 5. Lov 14. juni 2002 nr. 21 om endringer i likestillingsloven mv. (plikt til å arbeide for likestilling, skjerping av forbudet mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn, forbud mot seksuell trakassering mv.). Gjelder ny § 1 a i likestillingsloven og endringer til kommuneloven og regnskapsloven.

 6. Lov 21. juni 2002 nr. 23 om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Hele endringsloven trer i kraft.

 7. Lov 21. juni 2002 nr. 31 om endringer i skatteloven (ny ettårsregel). Gjelder opphevelsen av § 2-1 fjerde ledd tredje punktum.

 8. Lov 21. juni 2002 nr. 32 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner mv. (omdanning av sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap). Gjelder endringen i skatteloven § 4-12 sjette ledd.

 9. Lov 21. juni 2002 nr. 41 om endringer i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogn gjer (bilansvarslova). Gjelder hele endringsloven.

 10. Lov 21. juni 2002 nr. 42 om endring i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven). Gjelder hele endringsloven.

 11. Lov 28. juni 2002 nr. 58 om endringer i lov 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister m.m. Gjelder hele endringsloven.

 12. Lov 28. juni 2002 nr. 62 om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell. Gjelder nytt kap. 3 med § 12, § 13 og § 14 og endringen i § 48.

 13. Lov 28. juni 2002 nr. 63 om endringer i lov 11. juli 1986 nr. 53 om eksamensrett for og statstilskudd til private høyskoler. Gjelder § 6, § 9 og nye § 10 a, § 10 b og § 10 c.

 14. Lov 5. juli 2002 nr. 66 om endring i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. Gjelder hele endringsloven.

 15. Lov 30. august 2002 nr. 67 om endringer i rettergangslovgivningen m.m. (bortfall av funksjonsbetegnelser på domstolene m.m.). Gjelder hele endringsloven.

 16. Lov 30. august 2002 nr. 68 om endringer i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven). Gjelder hele endringsloven.

 17. Lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler (folkehøyskoleloven). Hele loven trer i kraft.

 18. Lov 6. desember 2002 nr. 73 om endringer i lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere. Gjelder hele endringsloven.

 19. Lov 13. desember 2002 nr. 75 om endringer i innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon. Gjelder endringen i foretakspensjonsloven.

 20. Lov 13. desember 2002 nr. 78 om endringer i lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten og i enkelte andre lover. Gjelder hele endringsloven.

 21. Lov 13. desember 2002 nr. 79 om endringar i lov 5. august 1994 nr. 56 om medisinsk bruk av bioteknologi (forbod mot terapeutisk kloning m.m.). Gjelder hele endringsloven.

 22. Lov 13. desember 2002 nr. 81 om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold (ny organisering av arbeidet for samiske språk). Gjelder hele endringsloven.

 23. Lov 13. desember 2002 nr. 82 om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 33 om Opplysningsvesenets fond. Gjelder hele endringsloven.

 24. Lov 13. desember 2002 nr. 85 om omdanning av Luftfartsverket til aksjeselskap. Gjelder lovens § 6.

 25. Lov 13. desember 2002 nr. 87 om endring i alkoholloven (likebehandling av øl og annen drikk med lavere alkoholinnhold en 4,76 volumprosent). Gjelder hele endringsloven.