Ikrafttredelser av lover 1. november 2008

1. november 2008 ble endringer i helsepersonelloven, straffeloven,  straffeloven 2005, straffeprosessloven, vegtrafikkloven og siste del av verdipapirhandelloven satt ikraft.  

Lovtidend    4. november 2008    👤Knut Davidsen

1. november 2008 ble endringer i helsepersonelloven, straffeloven,  straffeloven 2005, straffeprosessloven, vegtrafikkloven og siste del av verdipapirhandelloven satt ikraft.  

  • I lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) blir § 10-18 satt i kraft, paragrafen gjelder rapportering av transaksjoner i finansielle instrumenter notert på regulert marked.

  • I lov 29. juni 2007 nr. 84 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (tiltak.for å avvikle soningskøen og bedre innholdet i soningen mv.) blir endringene i straffeloven § 53 nr. 3 bokstav e og nr. 6 og vegtrafikkloven § 31 satt i kraft. Endringene gir nærmere regler for narkotikaprogram med domstolskontroll og program mot ruspåvirket kjøring.

  • I lov 9. mai 2008 nr. 33 om endringer i helsepersonelloven og alternativ behandlingsloven blir endringene i helsepersonelloven § 3 andre ledd,  § 52 første ledd, § 53 første, andre og tredje ledd, § 65 a, § 68 andre ledd første punktum, § 71 første ledd og § 74 nytt andre og tredje ledd, i alternativ behandlingsloven § 8 og pasientskadeloven § 1 første ledd pkt. c) satt i kraft. Endringene er vedtatt for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i norsk rett når det gjelder godkjenning av yrkeskvalifikasjoner til helsepersonell.

  • I lov 9. mai 2008 nr. 34  om endringer i helsepersonelloven og helseregisterloven blir endringene i helsepersonelloven § 15, § 56, § 59 tredje og fjerde ledd, ny § 59a, § 68 andre ledd og § 71 første ledd satt i kraft. Endringene inneholder blant annet bestemmelser om krav til attester og erklæringer, endringer av lovens sanksjonsbestemmelser og forbud mot urettmessig innsyn i pasientopplysninger og andre helseopplysninger.
  • I lov 20. juni 2008 nr. 47 om endringer i straffeprosessloven mv. (overføring av kompetanse til å innkalle til soning og behandle søknader om soningsutsettelse) blir endringene i straffeloven § 54 nr. 1 tredje punktum, nr. 2 første ledd annet punktum, straffeprosessloven § 68 sjette ledd første punktum, § 332 tredje ledd og § 333 sjette ledd, og straffeloven 2005 § 39 første ledd nytt tredje punktum og annet ledd nytt tredje og fjerde punktum satt i kraft.