Kildevern for journalist

Høyesterett avsa 2. mai 2002 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om kildevern for en journalist etter straffeprosessloven §125 tredje ledd jf. første ledd annet punktum. Høyesterett forkastet kjæremålet fra påtalemyndigheten.

Avgjørelse    3. mai 2002    👤Knut Davidsen