Kjennelse fra Høyesterett i storkammer - Løslatelse fra soning

Høyesterett i storkammer tok 10. september 2010 i kjennelsen HR-2010-1515-S As krav om umiddelbar løslatelse fra soning til følge. A hadde anket en avgjørelse fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, hvor hans begjæring om gjenåpning ble avslått, til tingretten. I tingretten tapte A (TOSLO-2009-152779), men hans anke direkte til Høyesterett ble fremmet til behandling (HR-2010-1096-U). Saken ble deretter behandlet av Høyesterett i storkammer 7. og 8. september men dom i saken har ikke falt ennå. 

Avgjørelse    17. september 2010    👤Beate Kronen   

Høyesterett i storkammer tok 10. september 2010 i kjennelsen HR-2010-1515-S As krav om umiddelbar løslatelse fra soning til følge. A hadde anket en avgjørelse fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, hvor hans begjæring om gjenåpning ble avslått, til tingretten. I tingretten tapte A (TOSLO-2009-152779), men hans anke direkte til Høyesterett ble fremmet til behandling (HR-2010-1096-U). Saken ble deretter behandlet av Høyesterett i storkammer 7. og 8. september men dom i saken har ikke falt ennå. 

Hoved­spørsmålet i saken er om den begrunnelsesplikt som ble slått fast av FNs menneskerettskomité i en avgjørelse mot Norge 17. juli 2008, og ved Høyesteretts avgjørelse i storkammer 19. desember 2008 HR-2008-2175-S, skal få virkning også for straffesaker som allerede er rettskraftig avgjort, slik at disse sakene må gjenåpnes. Domsavsigelsen er ventet tirsdag 12. oktober.

I kjennelsen hvor A løslates fra soning uttalte Høyesterett at det var en nærliggende mulighet for at Kommisjonens vedtak ville kunne bli underkjent og at A som følge av dette ville få sin sak gjenåpnet. Se også merknad til avgjørelsen i Lovdata online.