Kjennelse i Høyesterett  - referatforbud i straffesak.

Høyesterett avsa 1. februar 2007 kjennelse i sak som gjaldt referatforbud i forbindelse med vitneavhør under ankeforhandlinger i straffesak.

Avgjørelse    13. februar 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 1. februar 2007 kjennelse i sak som gjaldt referatforbud i forbindelse med vitneavhør under ankeforhandlinger i straffesak.

Bakgrunnen for saken var at et vitne ville forklare seg hvis det ble lagt ned referatforbud. Vitnet var mor til en tiltalt og hadde ikke forklaringsplikt. Lagmannsretten avsa kjennelse om referatforbud, som ble påkjært av tre journalister. De anførte at domstolloven § 129 annet ledd bokstav a ikke kunne anvendes på dette tilfellet, og krevde referatforbudet opphevet. Tiltaltes forsvarer mente at det var domstolloven § 129 første ledd bokstav b som fikk anvendelse. Det sentrale spørsmål for lagmannsretten var om det var grunnlag for å idømme forvaring, og for dette spørsmålet var morens forklaring av sentral betydning. Kjæremålsutvalget kom til at det fastasatte referatforbudet skulle begrenses til å gjelde alle opplysninger som kunne lede til identifisering av vitnet og av vitnets og tiltaltes familie.