Kjennelse i Høyesteretts kjæremålsutvalg - Dokumentinnsyn

Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa 30. januar 2007 kjennelse i sak om begjæring om innsyn i dokumenter i en straffesak. Begjæringen ble fremmet av forsvarerne i Munch-saken.

Avgjørelse    1. februar 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesteretts kjæremålsutvalg avsa 30. januar 2007 kjennelse i sak om begjæring om innsyn i dokumenter i en straffesak. Begjæringen ble fremmet av forsvarerne i Munch-saken.

Bakgrunnen for saken var ranet av Munch-maleriene ”Skrik” og ”Madonna”, som senere kom til rette. Flere personer ble tiltalt for ranet, og tre av dem, A, B og C, ble i tingretten dømt for overtredelse av § 268 annet ledd, jf. § 267 første og tredje ledd. A, B og C anket over skyldspørsmålet vedrørende ranet. I forbindelse med ankesaken ble forsvarerne nektet innsyn i det som måtte finnes av dokumenter vedrørende de faktiske omstendigheter da maleriene kom til rette. Forsvarerne begjærte rettens kjennelse for innsyn, og fikk medhold i lagmannsretten. Denne kjennelsen ble påkjært av påtalemyndigheten. Høyesteretts kjæremålsutvalg la til grunn at de dokumentene som knytter seg til tilbakeleveringen av maleriene er en del av sakens dokumenter etter straffeprosessloven § 264 første ledd.  Kjæremålsutvalget la også til grunn at straffeprosessloven § 292 annet ledd bokstav a ikke begrenset forsvarernes rett til innsyn i de dokumentene saken gjelder og stadfestet med det lagmannsrettens kjennelse.