Kjennelse i Høyesterett - Aktsomhetskrav etter hundeloven § 28, jf. § 4.

Høyesterett avsa 29. mars 2007 kjennelse i sak som gjaldt kravet til aktsomhet etter straffebestemmelsen i hundeloven § 28 første ledd, jf. § 4 tredje ledd.

Avgjørelse    2. april 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 29. mars 2007 kjennelse i sak som gjaldt kravet til aktsomhet etter straffebestemmelsen i hundeloven § 28 første ledd, jf. § 4 tredje ledd.

Bakgrunnen for saken var et forelegg på kr 3.000 som var utferdiget mot A for at hun ikke var tilstrekkelig aktsom da hunden hennes bykset mot B og bet henne i høyre arm. A vedtok ikke forelegget, og ble i tingretten dømt til en bot på kr 3.000, til å betale erstatning til B og til å betale saksomkostninger med kr 2.500. A anket til lagmannsretten, som forkastet anken men idømte ikke saksomkostninger, verken for tingrett eller lagmannsrett. A anket til Høyesterett over lovanvendelsen og anførte at lagmannsretten la til grunn en for streng aktsomhetsnorm. Høyesterett kom til at A burde ha skjønt at hun opptrådte uaktsomt i situasjonen som oppstod, og forkastet anken.