Kjennelse i Høyesterett - aldersdiskriminering av helikopterpiloter?

Høyesterett avsa 16. august 2010 kjennelse HR-2010-1398-F om stansing av ankebehandling i Høyesteretts sak nr. 2010/127 til det foreligger avgjørelse i sak C-447/09 ved EF-domstolen.

Avgjørelse    3. september 2010    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 16. august 2010 kjennelse HR-2010-1398-F om stansing av ankebehandling i Høyesteretts sak nr. 2010/127 til det foreligger avgjørelse i sak C-447/09 ved EF-domstolen.

Saken som skal behandles for Høyesterett gjelder anke over Gulating lagmannsretts dom LG-2009-41184. Saken gjelder spørsmål om tariffavtale, som påbyr helikopterflygere å gå av ved fylte 60 år, er i strid med arbeidsmiljølovens regler som forbyr aldersdiskriminering. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at aldersgrensen ikke rammes av diskrimineringsforbudet. Anken til Høyesterett gjelder rettsanvendelsen og spørsmålet om aldersgrense på 60 år er i strid med forbudet mot aldersdiskriminering.

I prosesskriv 4. august 2010 gjorde de ankende parters prosessfullmektig advokat Bent Endresen oppmerksom på en anmodning fra den tyske domstolen Bundesarbeitsgericht om prejudisiell avgjørelse fra EF-domstolen i en sak vedrørende EU-direktiv 2000/78 (Sak C-447/09 Prigge m.fl. v Lufthansa AG). Spørsmålet lyder på dansk slik:

"Skal artikel 2, stk. 5, artikel 4, stk. 1 og/eller artikel 6, stk. 1, første punktum, i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv og/eller det almindelige fællesskabsretslige princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder fortolkes således, at de er til hinder for bestemmelser i national ret, der af hensyn til luftfartssikkerheden anerkender en overenskomstmæssig aldersgrænse på 60 år for piloter?"

De ankende parter fremsatte i prosesskrift 12. august 2010 begjæring om stansing. Det ble anført at det i lovens forarbeider og Høyesteretts praksis er lagt til grunn at EF-domstolens avgjørelser har vesentlig betydning for avgjørelser ved norske domstoler i forhold til diskrimineringsforbudet.

Forberedende dommer i ankeutvalget bemerket at det i herværende sak er reist andre problemtillinger enn den som er tatt opp i spørsmålet til EF-domstolen og de to sakene også er knyttet opp til faktiske forhold av til dels forskjellig karakter. Forberedende dommer antok imidlertid at det er atskillig som kan tale for at det prinsipielle spørsmålet om sakligheten av hensynet til flysikkerhet som nå er stilt til EF-domstolen, vil kunne ha sentral betydning for avgjørelsen av herværende sak. På denne bakgrunn fant forberedende dommer at det forelå "tungtveiende grunner" for at Høyesteretts behandling av saken ble stanset inntil det foreligger avgjørelse i saken for EF-domstolen.