Kjennelse i Høyesterett - avliving av dyr

Høyesterett avsa 21. august 2006 kjennelse i sak om forståelsen av dyrevernloven § 9 om avliving av dyr. Spørsmålet var om bruk av salonggevær var i strid med loven.

Avgjørelse    28. august 2006    👤Knut Davidsen   

En dyreeier ble satt under tiltale for å ha avlivet tamrein i strid med loven. Dyreeieren brukte en sedvanlig metode for slakting av tamrein, som innebar bruk av salonggevær på 3-5 meters avstand, og i tillegg bruk av kniv. Dyrene var ikke livløse før kniv ble brukt, og ble derfor utsatt for unødig lidelse. Dyrereieren ble frikjent i tingretten, noe lagmannsrettens flertall, meddommerne, stadfestet. Høyesterett kom til at lagmannsrettens dom på grunn av mangelfulle domsgrunner måtte oppheves.