Kjennelse i Høyesterett - avvisning av for sent fremsatt anke

Høyesterett avsa 20. april 2004 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om avvisning av for sent fremsatt anke, hvor dommen var forkynt under hånden etter domstolloven § 179 . Høyesterett kom til at anken skulle avvises.

Avgjørelse    21. april 2004    👤Knut Davidsen