Kjennelse i Høyesterett - barneoppdragelse, slag med flat hånd

Høyesterett avsa 30. november 2005 kjennelse i sak om en stefar kunne straffes for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd for å ha slått to barn på baken med flat hånd.

Avgjørelse    1. desember 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var at stefaren i oppdragelsesøyemed hadde slått barna på baken. Han ble ilagt et forelegg på 6.000 kr, men vedtok ikke forelegget. Påtalemyndigheten brakte saken inn for tingretten, som under dissens frifant mannen. Dommen ble anket av påtalemyndigheten, og lagmannsretten opphevet ved kjennelse tingrettens dom. Kjennelsen ble av stefaren anket til Høyesterett, som kom til at de kroppslige refselsene klart oversteg det som kunne aksepteres i oppdragelsesøyemed. Slagene ble beskrevet som kraftige og ydmykende for barna, handlingene hadde ikke hindrende eller avvergende karakter, men preg av fysisk avstraffelse som ble gjennomført flere timer etter at guttenes forgåelser hadde funnet sted. Straffelovens § 228 første ledd var riktig anvendt og anken ble derfor forkastet.