Kjennelse i Høyesterett - beviskrav ved inndragelse av formuesgode

Høyesterett avsa 30. juni 2004 kjennelse i sak som gjaldt beviskravet for at formuesgoder som ble påstått inndratt, tilhørte lovovertrederen, jf. straffeloven § 34a annet ledd. Høyesterett kom til at det var sannsynlighetsovervekt for at beløpet tilhørte domfelte og opprettholdt inndragningen.

Avgjørelse    7. juli 2004    👤Knut Davidsen   

Høyesterett kom til at samtlige vilkår for inndragning var til stede og forkastet anken fra tiltalte. Saken reiste også spørsmål om forholdet til uskyldspresumsjonen i Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6 nr. 2, fordi tiltalte var rettskraftig frifunnet i tingretten for posten i tiltalebeslutningen som i gjerningsbeskrivelsen anga beløpet tilsvarende det kravet som inndragningen gjaldt.