Kjennelse i Høyesterett - bevissikring utenfor rettssak

Høyesterett avsa 18. juni 2010 kjennelse HR-2010-1060-A angående begjæring om bevissikring utenfor rettssak, nærmere bestemt om en internettleverandør skulle pålegges å opplyse om identiteten til en abonnent når det var anført at abonnenten ved ulovlig fildeling eller medvirkning til dette hadde brutt bestemmelser i åndsverksloven, jf. tvisteloven kapittel 28 sammenholdt med § 22-3.

Avgjørelse    2. juli 2010    👤Randi Bjørhei   

Høyesterett avsa 18. juni 2010 kjennelse HR-2010-1060-A angående begjæring om bevissikring utenfor rettssak, nærmere bestemt om en internettleverandør skulle pålegges å opplyse om identiteten til en abonnent når det var anført at abonnenten ved ulovlig fildeling eller medvirkning til dette hadde brutt bestemmelser i åndsverksloven, jf. tvisteloven kapittel 28 sammenholdt med § 22-3.

Sammendrag hentet fra Høyesteretts nettside:

Saken gjaldt begjæring om bevissikring utenfor rettssak, nærmere bestemt om en internettleverandør skal pålegges å opplyse om identiteten til en abonnent når det er anført at  abonnenten ved ulovlig fildeling eller medvirkning til dette har brutt bestemmelser i åndsverkloven, jf. tvisteloven kapitel 28 sammenholdt med § 22-3.

Sandrew Metronome Norge og Filmkameratene fremmet begjæring til tingretten om bevissikring utenfor rettssak etter tvisteloven kapittel 28 med påstand om at Altibox skulle gi rekvirentene tilgang til navn og adresse til en abonnent som i nærmere angitte tidsrom hadde vært tildelt en nærmere angitt IP-adresse. Det ble også krevd at abonnenten skulle pålegges å gi namsmannen tilgang til datautstyr og -materiale som kunne inneholde ulovlige kopier av filmverk som rekvirentene hadde rettigheter til mv.

Etter at Post- og teletilsynet hadde fritatt Altibox fra taushetsplikten etter ekomloven, jf. tvisteloven § 28-2 annet ledd, ga tingretten rekvirentene tilgang til opplysning om abonnentens identitet. Begjæringen for øvrig ble ikke tatt til følge.

Begge sider anket til lagmannsretten, som under dissens (2-1) opprettholdt tingrettens avgjørelse for så vidt gjelder opplysning om abonnentens identitet, og enstemmig opprettholdt avgjørelsen for øvrig.

Altibox anket til Høyesterett, og ankeutvalget overførte saken til avdeling. Høyesterett forkastet anken.

De ble ikke funnet å være i strid med tvisteloven § 28-4, jf. § 28-3 fjerde ledd, jf. § 22-3 annet og tredje ledd å gi bevistilgang til opplysning om abonnentens identitet. Bevistilgangen ble også ansett klart å oppfylle vilkårene etter EMK artikkel 8 nr. 2.