Kjennelse i Høyesterett - Bruk av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll

Høyesterett avsa 11. oktober 2007 kjennelse i sak som gjaldt rettens adgang til å  bruke overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll som bevis når retten ville dømme for et mindre alvorlig forhold enn tiltalen gjaldt, slik at strafferammekravet i straffeprosessloven § 216i første ledd bokstav b jf. § 216a første ledd bokstav a ikke lenger var oppfylt.

Avgjørelse    19. oktober 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 11. oktober 2007 kjennelse i sak som gjaldt rettens adgang til å  bruke overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll som bevis når retten ville dømme for et mindre alvorlig forhold enn tiltalen gjaldt, slik at strafferammekravet i straffeprosessloven § 216i første ledd bokstav b jf. § 216a første ledd bokstav a ikke lenger var oppfylt.

Bakgrunnen for saken var ulovlig innførsel og omsetning av betydelige mengder øl. Bevisene i saken bestod for det meste av opplysninger, overskuddsinformasjon, fra avlytting i en narkotikasak. Både tingretten og lagmannsretten la til grunn at bevisene fra kommunikasjonskontrollen skulle tillates ført, men sees bort fra dersom retten fant at handlingene ikke var begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, jf. straffeloven § 60 a. Hvis dette ikke var tilfelle, ville maksimumsstraffen være for lav for å bruke opplysningene. Lagmannsretten kom til – i motsetning til tingretten – at straffeloven § 60 a ikke kunne komme til anvendelse. Påtalemyndigheten anket dommen, og Høyesterett besluttet å tillate anken for så vidt gjaldt anførselen om at det var en saksbehandlingsfeil å se bort fra opplysningene. Høyesterett kom til at lagmannsrettens dom delvis måtte oppheves.