Kjennelse i Høyesterett - flere straffbare forhold, straffutmåling

Høyesterett avsa 22. august 2006 kjennelse i sak som gjaldt anke over dom for overtredelse av straffeloven § 162 første og tredje ledd, første punktum, jf. femte ledd, om det var ett eller to straffbare forhold, jf. straffeloven § 62.

Avgjørelse    29. august 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var A, som sammen med tre andre ble tiltalt for oppbevaring og senere overdragelse av 61 kg heroin, i tingretten ble dømt til 18 års fengsel. Ved anke til lagmannsretten ble straffen satt til 16 års fengsel. A anket til Høyesterett, som kom til at det var mulig å gi en samlet straff ut over lovens maksimum på 15 år, og forkastet anken.