Kjennelse i Høyesterett - foretaksstraff for politisk ungdomsorganisasjon

Høyesterett avsa 1. oktober 2004 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om bruk av foretaksstraff overfor en politisk ungdomsorganisasjon. Organisasjonen var dømt i tingretten, lagmannsretten og Høyesterett forkastet anken. Dissens 3-2 i Høyesterett.

Avgjørelse    4. oktober 2004    👤Knut Davidsen

Organisasjonen ble dømt for brudd på åndsverkloven § 54 første ledd bokstav a , jf. § 2 første ledd, jf. tredje ledd ved at organisasjonen 20. august 2001 la ut på internettsider 13 skolebøker for elever i den videregående skole utgitt av Den norske Forleggerforenings medlemmer. Disse bøkene hadde organisasjonen sørget for å få avfotografert gjennom en stor dugnadsinnsats fra foreningens medlemmer. Organisasjonen ble også dømt for ved denne handlingen å ha overtrådt straffeloven § 343 første ledd andre straffalternativ, idet Oslo namsrett ved midlertidig forføyning hadde nedlagt forbud overfor organisasjonen mot å avfotografere skolebøker og legge disse ut på internett.