Kjennelse i Høyesterett - forhåndsavtalt straffepåstand

Høyesterett avsa 3. november 2005 kjennelse i sak hvor siktede hadde tilstått en rekke forbrytelser som politiet ikke hadde kjennskap til, og avtalte med påtalemyndighten en straff på syv års fengsel.

Avgjørelse    11. november 2005    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var at siktede i tingretten ble dømt til syv års fengsel for ni overtredelser av straffeloven § 162 pluss diverse andre forhold. I tillegg fikk han inndratt fire millioner kr og en seilbåt. Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten, som endret dommen til fengsel i ni år. Domfelte anket til Høyesterett med påstand om at straffen ikke burde overstige fengsel i syv år, og viste til en erklæring skrevet av politiadvokaten som hadde ansvaret for saken. Erklæringen inneholdt et løfte om å nedlegge påstand om fengsel i syv år. Grunnet utvidelse av siktelsen anså ikke påtalemyndigheten seg lenger bundet av avtalen, og nedla påstand om ni års fengsel for tingretten. Påstanden ble opprettholdt under ankebehandlingen i lagmannsretten. Høyesterett forkastet anken fra domfelte, og viste til at strafferabatten selv med en dom på ni år var betydelig.