Kjennelse i Høyesterett - grovt heleri, inndragning

Høyesterett avsa 24. april 2006 kjennelse i sak om tolkningen av straffeloven § 317 om heleri, og om det gjelder noe krav om at det lovbruddet utbyttet stammer fra, må konkretiseres.

Avgjørelse    28. april 2006    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var en straff på fengsel i fem år og seks måneder for grov narkotikaforbrytelse. Tiltalte, A, ble i samme sak frifunnet for grovt heleri fordi tingretten ikke fant det tilstrekkelig bevist at de aktuelle midlene stammet fra en eller flere straffbare handlinger. Både A og påtalemyndigheten anket dommen, anken fra påtalemyndigheten gjaldt blant annet frifinnelsen for grovt heleri. Lagmannsretten dømte A til en straff av fengsel i seks år og tre måneder, og han ble i tillegg dømt til å tåle inndragning av en bil og kr. 30.000. A anket til Høyesterett, som tillot fremmet anke over lovanvendelsen og saksbehandlingen knyttet til lagmannens rettsbelæring om forståelsen av straffeloven § 317. Høyesterett kom til at rettsbelæringen ikke ga uttrykk for en uriktig rettsoppfatning og forkastet anken.