Kjennelse i Høyesterett - Habilitet for dommerne i plenumsak.

Høyesterett avsa 4. mai 2007 kjennelse i sak om habilitet for dommerne i Høyesterett i forbindelse med den forestående plenumsak om hvorvidt enkelte bestemmelser i tomtefesteloven er i strid med Grunnloven. Høyesterett kom til at 11 dommere av forskjellige grunner var inhabile, jf. domstolloven § 106 nr. 7 og nr. 9 og § 108, slik at plenumssaken vil bli ført med åtte dommere når den blir behandlet i august 2007.

Avgjørelse    8. mai 2007    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 4. mai 2007 kjennelse i sak om habilitet for dommerne i Høyesterett i forbindelse med den forestående plenumsak om hvorvidt enkelte bestemmelser i tomtefesteloven er i strid med Grunnloven. Høyesterett kom til at 11 dommere av forskjellige grunner var inhabile, jf. domstolloven § 106 nr. 7 og nr. 9 og § 108, slik at plenumssaken vil bli ført med åtte dommere når den blir behandlet i august 2007.

Bakgrunnen for plenumsaken er tre dommer fra Oslo, Hallingdal og Ryfylke. I dommen fra Oslo tingrett kom retten til at det ville være i strid med Grunnlovens § 97 og § 105 å gi festeren rett til å forlenge kontraktene på samme vilkår som før. I dommen fra Hallingdal tingrett kom retten til at det ikke var i strid med Grunnloven § 97 og § 105 om festerne fikk rett til å kreve festeforholdet forlenget på samme vilkår som før. Festerne ble etter dette frifunnet for bortfesterens krav om at festeavgiften skulle forhøyes til lovlig markedsleie. I overskjønn fra Ryfylke tingrett kom retten til at det ville være i strid med Grunnloven § 105 om festeren ble gitt rett til å innløse tomten til 40 prosent av tomteverdien, innløsningssummen ble fastsatt etter 30 gangersregelen.

Høyesterett kjæremålsutvalg har samtykket i at det ankes direkte til Høyesterett, og justitiarius har bestemt at sakene ska behandles av den samlede Høyesterett, jf. lov av 25. juni 1926 nr. 2 om forandring i lovgivningen om Høiesterett § 4 tredje ledd.