Kjennelse i Høyesterett - inhabilitet for lagrettemedlem

Høyesterett avsa 29. oktober 2003 kjennelse i sak om anke over saksbehandlingen i straffesak der lagmannsretten var satt med lagrette. Høyesteretts kjennelse opphevet lagmannsrettens dom med hovedforhandling. Dissens.

Avgjørelse    7. november 2003    👤Knut Davidsen

Hovedspørsmålet var om et medlem av lagretten var inhabil etter domstolloven § 108 fordi han tidligere som lagrettemedlem hadde vært med på å avgjøre sak mot samme person om forbrytelser av samme art. Høyesterett kom til at lagrettemedlemmet var inhabil og at feilen ubetinget skulle tillegges virkning og dermed oppheve lagmannsrettens dom, jf. straffeprosessloven § 343.