Kjennelse i Høyesterett - inndragning av stereoanlegg

Høyesterett avsa 29. juni 2005 kjennelse i sak som gjaldt inndragning av et stereoanlegg som var brukt ved en omfattende og vedvarende fredsforstyrrelse i et boligfelt, jf. straffeloven § 35 andre ledd.

Avgjørelse    1. juli 2005    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var flere tilfeller av spilling av høy musikk om natten, en alvorlig fredsforstyrrelse hvor den dømte nektet å ta hensyn til sine naboer. I tingrettens slutning ble den dømte frifunnet for kravet om inndragning, men lagmannsretten endret denne delen av dommen og Høyesterett stasfestet lagmannsrettens dom om inndragning.