Kjennelse i Høyesterett - Innsyn i dokumentbevis.

Høyesterett avsa 10. mai 2007 kjennelse i sak som gjaldt begjæring om innsyn for en avis i dokumentbevis fremlagt i et avsluttet tvistemål.

Avgjørelse    22. mai 2007    👤Knut Davidsen

Høyesterett avsa 10. mai 2007 kjennelse i sak som gjaldt begjæring om innsyn for en avis i dokumentbevis fremlagt i et avsluttet tvistemål.

Bakgrunnen for saken var en dom hvor en kommune etter et aksjesalg ble dømt til å betale det involverte meglerselskapet honorar, dekning av utgifter i forbindelse med salget samt å dekke sakskostnader. En lokal avis anmodet tingretten om å få utlevert kopi av prosedyredisposisjonene som ble fremlagt under hovedforhandlingen, jf. tvistemålsloven § 135 første ledd annet punktum. På forespørsel fra tingretten motsatte både meglerselskapet og kommunen seg utlevering av prosedyredisposisjonene. Ved tingrettens beslutning ble begjæringen  avslått. Avslaget ble anket til lagmannsretten som i kjennelse gav avisen rett til innsyn i omkostningsoppgaven, men ikke i prosedyredisposisjonene. Lagmannsrettens kjennelse ble påklaget til Høyesterett, som under dissens forkastet kjæremålet.

Avisen anmodet på nytt tingretten om en ny vurdering av spørsmålet om innsyn i prosedyredisposisjonene. I tillegg begjærte avisen innsyn i «bevisa i saka». Tingretten kom til at avisen etter at kjæremålsfristen var utløpt kunne få innsyn i prosedyredisposisjonene. Beslutningen ble av avisen påkjært til lagmannsretten, som stadfestet beslutningen. Avisen anket til Høyesterett, som forkastet kjæremålet.