Kjennelse i Høyesterett - innsyn i kommunikasjonskontrollmateriale

Høyesterett avsa 19. september 2005 kjennelse i sak om forsvareren i en straffesak skulle ha innsyn i skriftlig materiale knyttet til politiets kommunikasjonskontroll. Høyesterett ga forsvareren medhold i at han skulle ha innsyn. Dissens.

Avgjørelse    20. september 2005    👤Knut Davidsen   

Saken gjaldt kommunikasjonskontrollmateriale knyttet til NOKAS-ranet og ranet av Postens Brevsentral. Det ble fremsatt begjæring på vegne av samtlige forsvarere i saken, men tingretten avviste begjæringen. Lagmannsretten ga forsvareren medhold i at han kunne få innsyn i alt skriftlig materiale i saker knyttet til kommunikasjonskontroll i tilknytning til etterforskningen av sakene. Påtalemyndigheten påkjærte avgjørelsen til Høyesterett som, med henvisning til lagmannsrettens konkluderende lovtolking, kom til at kjæremålet måtte forkastes.