Kjennelse i Høyesterett - innsynsrett i dokumenter i straffesak

Høyesterett avsa 1. februar 2006 kjennelse i sak om en straffesaks dokumenter omfattet materiale som ble opprettet i forbindelse med begjæring om å nekte tiltalte innsynsrett.

Avgjørelse    3. februar 2006    👤Knut Davidsen

Bakgrunnen for saken var Høyesteretts kjennelse 19. september 2005 (Rt. 2005 1137) som avgjorde at forsvarerne i NOKAS-saken hadde rett til innsyn i alt skriftlig materiale som var opprettet i forbindelse med og ved gjennomføringen av kommunikasjonskontroll. Høyesterett lot i kjennelsen et spørsmål om innsyn i seks saker om kommunikasjonskontroll stå åpent.
Påtalemyndigheten begjærte nektelse av innsyn i disse sakene, men tingretten tok ikke begjæringen til følge. Kjennelsene ble påkjært til lagmannsretten, som i to rettsmøter, hvorav et var lukket, forkastet kjæremålet. Lagmannsretten hadde lagt til grunn at dokumenter opprettet i forbindelse med nektelsessaken ikke var å anse som sakens dokumenter, og tillot ikke tiltalte innsyn. Høyesterett opphevet, med dissens fra en dommer, lagmannsrettens kjennelse for så vidt det ikke var gitt innsyn i nektelsessakens dokumenter.