Kjennelse i Høyesterett - journalisters kildevern

Høyesterett avsa 15. september 2004 kjennelse i sak om spørsmålet om to journalisters rett til å beskytte sine kilder etter straffeprosesslovens § 125 annet ledd, jf. første ledd og tredje ledd.

Avgjørelse    20. september 2004    👤Knut Davidsen   

Bakgrunnen for saken var tre artikler i Bergens Tidende om dørvakter i Bergen og deres kriminelle virksomhet. Politimesteren i Hordaland sendte artiklene til Det særskilte etterforskningsorgan for Hordaland - SEFO - under henvisning til at "det foreligger mistanke om at en eller flere tilsatte i politiet på ulovlig måte har medvirket til å formidle opplysninger til avisen". Journalistene ble fritatt fra å oppgi kildene både i tingretten og lagmannsretten og påtalemyndigheten påkjærte kjennelsen. Høyesterett forkastet påtalemyndighetens kjæremål og begrunnet dette med at hensynet til ytringfrihet og kildevern skal veie meget tungt og at vitneplikt derfor ikke skulle pålegges i denne saken.