Kjennelse i Høyesterett - Kommunal forkjøpsrett til leiegårder.

Høyesterett avsa 18. januar 2008 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om å fremme to skjønn og reiste særlig spørsmålet om forståelsen av § 2 i lov 29. april 1977 nr. 34 - leiegårdsloven.

Avgjørelse    18. januar 2008    👤Knut Davidsen   

Høyesterett avsa 18. januar 2008 kjennelse i sak som gjaldt spørsmålet om å fremme to skjønn og reiste særlig spørsmålet om forståelsen av § 2 i lov 29. april 1977 nr. 34 - leiegårdsloven.

Bakgrunnen for saken var overdragelse av ca. 1700 leiligheter fra Oslo kommune til et selskap, A. Leilighetene var personalboliger for flere sykehus, og A aksepterte at kommunen eller en kommunen pekte ut i en tiårsperiode skulle ha fortrinnsrett til å leie ut leilighetene til sykehuspersonell.

Etter inngåelse av avtale mellom selger, som nå var staten ved Helse Øst RF, og A, begjærte kommunen skjønn for å få fastslått om overdragelsen utløste forkjøpsrett. Kommunen fikk ikke medhold i tingretten, men påkjærte kjennelsen til lagmannsretten, som kom til at kommunen hadde forkjøpsrett. A påkjærte til Høyesterett, som forkastet kjæremålet.